+31 (0)20 346 77 66 info@kroesepaternotte.eu

Algemene voorwaarden

Onze ALGEMENE Voorwaarden

PRIVACYVERKLARING KROESEPATERNOTTE

1.          INTRODUCTIE

Dit is de privacyverklaring van KroesePaternotte een maatschap, gevestigd en kantoorhoudende te (1062 HK) Amsterdam aan het Koningin Wilhelminaplein, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34314993 en haar maten (“KroesePaternotte”). KroesePaternotte is de retailmakelaar van Nederland. KroesePaternotte is sinds 1984 actief in de retailmarkt, variërend van winkels in winkelstraten, winkelcentra, woonboulevards alsmede warenhuizen en al het overige waar een kassa staat.

 

Met deze privacyverklaring leggen wij uit op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij vinden het van groot belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens neemt KroesePaternotte de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving in acht.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op verwerkingen van alle online en offline soorten persoonsgegevens die KroesePaternotte ontvangt betreffende:

 • (potentiële) klanten, opdrachtgevers, opdrachtnemers, leveranciers en andere relaties van KroesePaternotte;
 • huurders en verhuurders van de retail locaties;
 • bezoekers van de website van KroesePaternotte (https://www.Kroesepaternotte.com) en/of de app Winkelwijzer;
 • ontvangers van informatie van KroesePaternotte;
 • alle andere personen die contact hebben met KroesePaternotte, met uitzondering van werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben met

2.        WELKE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WIJ VERWERKEN?

KroesePaternotte kan de onderstaande persoonsgegevens verwerken, waarbij zij de verwerking altijd baseert op een wettelijke grondslag uit de AVG.

 

Persoonsgegevens die door uzelf zijn verstrekt:

 • contactgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer(s);
 • identiteitsgegevens;
 • betalingsgegevens (bankrekeningnummer);

 

Persoonsgegevens die zijn verkregen via communicatiemiddelen, zoals de website, onze app, nieuwsbrieven en e-mails:

 • contactgegevens (zoals hierboven beschreven);
 • uw surfgedrag op de website of app, zoals:
  • welke gegevens/webpagina’s u van ons heeft bekeken;
  • de wijze waarop u door de website navigeert;
  • of u een nieuwsbrief of e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt;
  • de data en tijdstippen van het bezoek aan de website;

 

 • het internetadres van de website waarmee wordt doorgelinkt;
 • de geolocatie;
 • de gegevens die aan KroesePaternotte worden verstuurd;
 • de gegevens die van de website worden

 

Persoonsgegevens die zijn verkregen uit andere bronnen of via derden:

 • gegevens van huurders die door verhuurders worden verstrekt;
 • gegevens die via openbare bronnen beschikbaar zijn, zoals maar niet uitsluitend social media;
 • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke

 

3.        WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

KroesePaternotte verwerkt uw persoonsgegevens voor de onderstaande doelen:

 

 • om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst met u;
 • om uw identiteit te verifiëren;
 • om aan de wettelijke verplichtingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) te kunnen voldoen;
 • om u op de hoogte te brengen van producten en diensten van KroesePaternotte;
 • om u te benaderen voor nieuwsbrieven, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);
 • om de website en app en daarmee verband houdende technologieën te beheren, beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • voor marketing/commerciële doeleinden;
 • voor werving en selectie

 
4.        OP DEZE GRONDEN GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS
KroesePaternotte stelt het doel en de middelen vast voor het verwerken van persoonsgegevens. Daarmee is KroesePaternotte verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

 

Voor het verwerken van persoonsgegevens is een wettelijke grondslag nodig. Wij verwerken uw persoonsgegevens op de basis van de volgende grondslagen:

 • u heeft aan KroesePaternotte toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek voorafgaand aan de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op KroesePaternotte rust;

 

 • de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan KroesePaternotte is opgedragen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van KroesePaternotte of van een derde, tenzij de belangen of rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het gerechtvaardige belang van KroesePaternotte of de

 

KroesePaternotte kan zich op de volgende gerechtvaardigde belangen beroepen:

 • het bevorderen van het IT-beheer;
 • de diensten en de inhoud van onze website of app te analyseren en te verbeteren;
 • onze diensten te onderzoeken en te analyseren;
 • diensten leveren, verbeteren, aanpassen en ondersteunen;
 • beveiliging verbeteren;
 • het voorkomen en tegengaan van fraude, niet-geautoriseerd gebruik, en schendingen van onze voorwaarden en beleidsregels of andere schadelijke of illegale

 
5.        GEBRUIK VAN BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS
Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als dit nodig is om uw identiteit te controleren in het kader van de Wwft. Voor de verwerking van Bijzondere Persoonsgegevens baseert KroesePaternotte zich op de grondslagen zoals omschreven in artikel 9 lid 2 sub g AVG en artikel 25 sub a Uitvoeringswet AVG.

 
6.        DELEN MET DERDEN
KroesePaternotte kan derde partijen inschakelen die in opdracht van KroesePaternotte als verwerker persoonsgegevens verwerken. Dit kunnen zijn:

 • (overheids-)organisaties;
 • opdrachtnemers/leveranciers, waaronder maar niet uitsluitend leveranciers van IT- diensten.

 

KroesePaternotte blijft in bovengenoemde situaties verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. KroesePaternotte sluit met deze organisaties verwerkersovereenkomsten. KroesePaternotte kan tevens samenwerkingsverbanden aangaan met derde partijen die zelf medeverantwoordelijke zijn. In die gevallen sluit KroesePaternotte met deze derde partijen een overeenkomst tussen gegevensverantwoordelijken.

 

KroesePaternotte kan door een fusie, overname of verkoop van (een deel van) haar onderneming uw persoonsgegevens delen met de partij(en) betrokken bij deze fusie, overname of verkoop. Uiteraard zullen wij u hierover informeren via e-mail en/of een duidelijk zichtbare mededeling op onze website en u informeren over uw rechten hieromtrent.

 

KroesePaternotte verkoopt, met uitzondering van het delen van uw persoonsgegevens met derden zoals in dit hoofdstuk is bepaald, uw persoonsgegevens niet aan derden.

 

 
7.        GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
KroesePaternotte neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KroesePaternotte) tussen zit.

 
8.        DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS BINNEN EN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
Vanwege het internationale karakter van KroesePaternotte kan het soms nodig zijn uw persoonsgegevens door te geven aan leveranciers, potentiële of daadwerkelijke kopers, verkopers of andere zakenpartners die buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) zijn gevestigd. Bijvoorbeeld als een van de servers van KroesePaternotte zich buiten de EER bevindt.

 

In overeenstemming met de artikelen 44-49 AVG zal KroesePaternotte uw persoonsgegevens uitsluitend doorgeven aan andere landen buiten de EER:

 1. indien de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, of
 2. indien passende waarborgen worden geboden en de betrokkenen afdwingbare rechten hebben en over doeltreffende rechtsmiddelen

 

Daarnaast kan KroesePaternotte uw persoonsgegevens doorgeven aan leveranciers, potentiële of daadwerkelijke kopers, verkopers of andere buiten de EER gevestigde zakenpartners indien een van de wettelijke uitzonderingen kan worden ingeroepen (zie artikel 49 AVG). Voorbeelden zijn:

 1. de doorgifte is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die u heeft met KroesePaternotte;
 2. indien u, na voldoende geïnformeerd te zijn, hier uitdrukkelijk mee heeft

 

In situaties waarin KroesePaternotte uw persoonsgegevens buiten de EER doorgeeft, respecteren wij uw persoonsgegevens en nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens volledig beschermd blijven. Houd er rekening mee dat in bepaalde omstandigheden persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan overheidsinstanties in het kader van een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure.

 
9.        BEVEILIGING
KroesePaternotte treft doorlopend en structureel maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. KroesePaternotte neemt fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. KroesePaternotte heeft onder meer de volgende maatregelen genomen:

 • alleen personen die daartoe geautoriseerd zijn hebben toegang tot de persoonsgegevens, waarbij geldt dat zo min mogelijk personen toegang tot de persoonsgegevens hebben;

 

 • alle medewerkers van KroesePaternotte (ongeacht de vorm van hun dienstverband) hebben een geheimhoudingsplicht ondertekend, waarbij zij zich verplichten om volledige vertrouwelijkheid in acht te nemen over alle informatie met een vertrouwelijk karakter of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen, persoonsgegevens hieronder begrepen;
 • elektronische verzending van persoonsgegevens vindt altijd versleuteld en via een beveiligde verbinding plaats;
 • de website is beveiligd via https;
 • KroesePaternotte sluit   verwerkersovereenkomsten   en/of   overeenkomsten   met medeverantwoordelijken als persoonsgegevens aan derden worden

 

In het verlengde van de bovengenoemde beginselen zorgt KroesePaternotte ervoor dat al haar gebruikersinstellingen, programma’s en diensten vanaf het begin van de ontwikkeling zodanig worden ingericht dat uw privacybescherming maximaal is. Waar mogelijk neemt KroesePaternotte doorlopend privacyverhogende (beveiligings)maatregelen.

 
10.     BEWAARTERMIJNEN
KroesePaternotte bewaart persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. KroesePaternotte bewaart uw Persoonsgegevens zo lang als wij dat nodig achten om u zorg en overige diensten te kunnen verlenen, u in staat te stellen om de website te gebruiken, toepasselijke wetgeving na te leven, geschillen met partijen op te lossen en anderszins voor zover dat nodig is om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

 

KroesePaternotte bewaart uw Persoonsgegevens in ieder geval voor de periode dat u een overeenkomst met KroesePaternotte heeft. Voor sommige Persoonsgegevens gelden wettelijke bewaartermijnen. KroesePaternotte neemt deze wettelijke bewaartermijnen volledig in acht.

 

Voor de kopie van het gecontroleerde identiteitsdocument dat wordt bewaard op grond van art 33 lid 1 sub a onder 1 Wwft als bewijs van de identificatieverplichting geldt een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn opgenomen, of zoveel langer redelijkerwijs nodig is.

 
11.     WEBSITES VAN DERDEN
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan.

 
12.     MINDERJARIGEN
Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

 

 
13.     UW RECHTEN
Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, dan heeft u een aantal rechten, die hieronder uiteen worden gezet. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek schriftelijk in te dienen en te richten aan KroesePaternotte of door een e-mail te sturen aan info@www.kroesepaternotte.eu. KroesePaternotte is verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoek kan worden voldaan.

 

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders vermeld zal KroesePaternotte zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand op uw verzoek inhoudelijk reageren. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld (en dus zal per e-mail worden gereageerd), tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

 

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengt KroesePaternotte u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

 

 • Inzage en/of wijzigen persoonsgegevens

U kunt ons op elk gewenst moment verzoeken aan te geven welke (categorieën van) persoonsgegevens KroesePaternotte van u verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de persoonsgegevens komen en welke bewaartermijnen worden gehanteerd. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat KroesePaternotte verkeerde persoonsgegevens van u heeft verwerkt en/of verstrekt aan derden, dan zal KroesePaternotte dit rectificeren. Indien KroesePaternotte uw persoonsgegevens heeft gewijzigd stelt KroesePaternotte u hiervan op de hoogte.

 

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken

Indien u het niet eens bent met de inhoud van de persoonsgegevens die KroesePaternotte van u bewaart, kunt u een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

 • Intrekken van toestemming

U kunt daarnaast uw verleende toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken op elk moment intrekken. Na ontvangst van uw brief of e-mail zal KroesePaternotte zal de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend direct staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

 

 • Recht om persoonsgegevens over te dragen

U kunt de persoonsgegevens die KroesePaternotte van u bewaart, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm opvragen. Na ontvangst van de persoonsgegevens staat het u vrij om deze informatie over te dragen aan derden.

 

 • Recht om vergeten te worden

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van KroesePaternotte, kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonsgegevens.

 

 • Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die door KroesePaternotte wordt gebaseerd op de grondslagen ‘gerechtvaardigd belang van KroesePaternotte of van een derde’ en ‘vervulling van een taak van algemeen belang’. Indien KroesePaternotte zich op deze grondslagen baseert maakt KroesePaternotte een belangenafweging ten aanzien van uw privacy. Het recht van bezwaar geeft u de mogelijkheid van KroesePaternotte te verlangen dat de belangenafweging nogmaals wordt gemaakt.

 

 • Recht om een klacht in te dienen / juridische procedure te starten

Als u het niet eens bent met het gebruik van uw persoonsgegevens door KroesePaternotte, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een juridische procedure starten. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens treft u aan door hier te klikken.

 

 
14.     VRAGEN / KLACHTEN / OPMERKINGEN / VERMOEDEN VAN DATALEK / PRIVACY OFFICER
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoons- gegevens door KroesePaternotte of u vermoedt dat sprake is van een Datalek, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Onze contactgegevens zijn:

 

KroesePaternotte.

Kon. Wilhelminaplein 2 / 1062 HK Amsterdam Postbus 9158 / 1006 AD Amsterdam

e-mail: info@www.kroesepaternotte.eu

 

KroesePaternotte heeft een privacy officer aangesteld die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacy regels. De contactgegevens van deze functionaris zijn: Drs. W.P. Schut MRE, e-mail: info@www.kroesepaternotte.eu.

 
15.     WIJZIGINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT
KroesePaternotte behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in deze privacyverklaring of in de manier waarop KroesePaternotte uw persoonsgegevens verwerkt, stellen we u hiervan op de hoogte via e- mail en/of een duidelijk zichtbare mededeling op onze website.

 

Geen van de bepalingen uit deze privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen KroesePaternotte en u als betrokkene. Op de bepalingen uit deze privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

 

Deze privacyverklaring is laatstelijk gewijzigd op en geldt vanaf 25 mei 2018.